Contact
KPE spol. s r.o.
  ☎ (+420) 777 208 819
 
  V Hůrkách 1
  Praha 5, 158 00
  (Czech Republic)

QR code
 Newsletter
excl. VAT:0.00 €
incl. VAT:0.00 €

Všeobecné obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují smluvní vztahy mezi společností KPE spol. s r.o. (dále jen prodávající) a zákazníkem (dále jen kupujícím).

Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne 1. 7. 2015.

Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím - společností (kupující je společnost, je uvedeno IČ na prodejním dokladu) dále jen kupující společnost, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími ve znění pozdějších předpisů.

Prodávající prohlašuje, že při uvádění zboží na trh plní povinnosti vyplývající mu ze z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění, přičemž Prohlášení o shodě ve smyslu ust. § 13a tohoto zákona je k dispozici u výrobců.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupujícímu nevznikají autorská práva k dodávaným softwarovým produktům, není rovněž oprávněn do nich zasahovat, kopírovat je, či je jinak upravovat a přetvářet.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Objednáním zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami a reklamačním řádem prodávajícího.

II. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že všechny osobní údaje kupujících jsou důvěrné a budou použity pouze k plnění obchodních vztahů s kupujícím a nebudou poskytnuty třetí osobě ani nikde zveřejněny. Výjimku tvoří předání kontaktních údajů (adresy a telefonního spojení) přepravní společnosti, které jsou nutné pro doručení objednávky.

Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Kupující dává učiněním objednávky prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

III. Cena zboží

Cena zboží je stanovena prodávajícím a je zveřejněna na internetových stránkách www.pojitko.cz. Kupující vidí své aktuální ceny po přihlášení do internetového obchodu. Cena zboží v objednávce je platná v internetovém obchodu v době doručení objednávky kupujícího prodávajícímu, pokud se kupující a prodávající nedohodnou jinak. Kupující tímto prohlašuje, že se seznámil s cenami prodávajícího platnými v den uzavření kupní smlouvy.

IV. Objednání zboží

Objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu může kupující osobně v prodejně prodávajícího, telefonicky, emailem, nebo prostřednictvím internetového obchodu. Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je závazná. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. např. určení způsobu dodání, jméno, doručovací adresa, fakturační údaje, telefon atd.) Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé.

V. Změna a zrušení objednávky - kupní smlouvy.

Kupující může požádat prodávajícího o změnu nebo zrušení nepotvrzené objednávky. V případě změny objednávky, která již byla dříve potvrzena prodávajícím, je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu potvrzené objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka. V případě, že kupující zruší objednávku (úplného nebo jen její část), kterou ale již prodávající potvrdil, může prodávající po kupujícím požadovat smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 300Kč a úhradu nákladů vzniklých se zrušením objednávky. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případně vzniklé škody.

Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tuto část objednávky. Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou prodávající od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit od kupní smlouvy - objednávky.

VI. Dodací podmínky.

Způsob dodání zboží zvolí v objednávce kupující, osobní odběr nebo zaslání přepravní službou. Přepravní službou se zboží zasílá jen v pracovních dnech. Zboží, které je skladem, objednané do 9 hodin v pracovních dnech, je předáno přepravci ještě týž pracovní den. Objednávky se zasílají kompletní, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Cena za dopravu v ČR je 130,- Kč bez DPH (157,- s DPH) s vyjímkou dopravy boží, které svými rozměry přesahuje podmínky jednotlivých přepravců. Zboží je možné dodat i do zahraničí; cena dopravy do zahraničí je závislá na hmotnosti a rozměrech zásilky a bude na vyžádání kupujícímu zaslána předem. Zboží zasílané prostřednictvím přepravce je vždy prodávajícím zabaleno do ochranných obalů způsobem obvyklým tak, aby se předešlo poškození zboží. Použité ochranné obaly, resp. jejich potisk či popis, nemusí korespondovat s dodávaným zbožím. Dodávané zboží je vždy identifikováno štítkem na ochranném obalu, který informuje kupujícího o obsahu zásilky. Ochranné obaly užité pro přepravu zboží jsou určeny k jednorázovému užití a jsou nevratné. Vyjímku tvoří palety.

Jestliže kupující odmítl převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která je tímto jednáním prodávajícímu způsobena.

Jestliže kupující nevyzvedne objednané zboží na prodejně prodávajícího do jednoho týdne, kdy je zboží připraveno, nedohodnou-li si kupující a prodávající jiný termín převzetí, může prodávající od smlouvy odstoupit.

VII. Převzetí zboží.

Převzetím zboží se rozumí převzetí zboží kupujícím od prodávajícího, nebo od přepravce . Kupující převzetím zboží stvrzuje svůj souhlas s Reklamačním řádem a reklamačními podmínkami prodávajícího.

Kupující je povinen provést kontrolu množství, neporušenosti a kompletnosti zboží v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího nebo od dopravce, to znamená porovnat je s prodejním dokladem nebo dodacím listem, případně přepravním listem.

Při doručování zboží přepravní společností je kupujícímu doporučeno překontrolovat stav zboží (zásilky) ihned při převzetí od přepravní společnosti (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabic) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky, nebo o tom sepsat s přepravcem zápis při přebírání zásilky. Případné poškození nebo nekompletnost zásilky, která byla způsobena vinou přepravní společnosti je nutno řešit přímo s touto přepravní společností ihned při dodání zásilky. V případě pochybnosti o kompletnosti zásilky a její neporušenosti kontaktuje kupující před převzetím prodávajícího, který je povinen pomoci tuto situaci řešit. Pokud kupující převezme od přepravce zásilku zjevně poškozenou nebo nekompletní a stvrdí svým podpisem korektní předání, není možno reklamaci dodatečně uplatnit na prodávajícím.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží osobně na prodejně, nebo od přepravce.

VIII. Platební podmínky.

Kupní cenu za dodávané zboží je možno, dle volby kupujícího, zaplatit hotově při převzetí zboží v prodejně prodávajícího, nebo bezhotovostním převodem předem na základě zálohové faktury, kterou vystaví prodávající kupujícímu na základě žádosti kupujícího. V případě zasílání zboží, je zboží zasíláno na dobírku a kupní cena je kupujícím placena přepravci. Státním institucím a organizacím lze po předchozí dohodě poskytnout splatnost vystavených daňových dokladů na úhradu kupní ceny dle dohody.

Prodávající může kupujícímu poskytnout jiné platební podmínky (platba na fakturu), které je možné dohodnout v rámcové kupní smlouvě, podepsané kupujícím a prodávajícím. 

IX. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží prodejní doklad prodávajícího, nebo záruční list výrobce, je-li výrobcem dodáván.

X. Ostatní ujednání

Registrací v internetovém obchodě kupující (registrovaný) souhlasí se zasíláním informačních sdělení o změnách obchodních a reklamačních podmínek, o novinkách a dalších informacích.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.