Kontakt
KPE spol. s r.o.
  ☎ (+420) 777 208 819
 
  V Hůrkách 1
  Praha 5, 158 00
  (Czech Republic)

QR code
 Newsletter
Košík:je prázdný
bez DPH:0.00 Kč
s DPH:0.00 Kč

Reklamační podmínky

REKLAMAČNÍ ŘÁD

pro prodej zboží

KPE spol. s r.o., Bouřilova 1104, 198 00 Praha, zapsaná Společnost je zapsaná  ve spisové značce C 1463 vedená u Městského soudu v Praze, IČO: 158 916 07
Tento reklamační řád platí na všech provozovnách společnosti.

Článek 1

Úvodní ustanovení

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:
 • je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny
 • v případě nakládáním se zbožím, které je v rozporu s platnými technickými normami, odbornými poznatky a nejlepší praxí v oboru
 • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím
 • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti)
 • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením
 • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího
Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:
 • mechanickým poškozením zboží
 • elektrickým přepětím
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlastnostmi prostředí, ve kterém je zboží běžně používáno
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
 • počítačovým virem
 • při projevení závady pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo při použití neautorizovaného software a spotřebního materiálu
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
 • upravami zboží zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.)
 • při chybně provedeném upgrade biosu, firmware
 • při poškození přírodními živly nebo vyšší mocí

V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software.

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady).

Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek (např. počítač), ale nekorektní instalace software (operační systém, antivir,...), byla poškozena data nekorektním chováním některé aplikace (hry, viry,…), nebo jestliže data poškodil kupující, nebo třetí osoba, bude reklamace zamítnuta. V případě, že zákazník souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku.

Při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k opravě, je povinností kupujícího zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému.

Pokud bude při opravě zjištěno, že závada vznikla způsobem, který je vyloučen ze záručních podmínek nebo pokud se závada na výrobku neprojeví, je kupující povinen uhradit prodávajícímu 400,- Kč za každou započatou hodinu vykonané práce technika a dopravné ve výši 100,-Kč, je-li zboží zpět kupujícímu zasláno dopravcem. Rovněž tak uhradí kupující veškeré náklady vynaložené prodávajícímu pro jednání o reklamaci u výrobce.

Článek 2

Uplatnění reklamace

Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, v kterékoliv jeho provozovně. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu. Jestliže kupující zadá RMA reklamační formulář na internetové adrese www.pojitko.cz, urychlí tím řešení své reklamace. Vadné zboží zasílá kupující na reklamaci na své náklady. Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího, nebude přijato! Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávající.

Kupující je povinen předložit nebo zaslat na reklamaci vadné zboží včetně kompletního původního příslušenství (manuály,kabely…) zabalené ve vhodném obalu, který zabraňuje možnému mechanickému poškození zboží. Vyjímkou jsou materiály použité při instalaci a které jsou pevně spojeny se stavbou.

Pro uplatnění nároku z titulu vad zboží musí kupující prodávajícímu předložit typ reklamovaného zboží, počet vadného množství, číslo faktury, popis vady nebo přesný popis, jak se vada projevuje a požadavek (návrh) řešení. Dále je vhodné k lepšímu průběhu reklamace připojit jméno a telefon na osobu pověřenou vyřízením reklamace. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

Článek 3

Lhůta pro uplatnění práv

Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží. Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

Článek 4

Vyřízení reklamace

Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím preferovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 45 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Kupující není oprávněn rozhodovat o způsobu řešení reklamace, toto právo náleží výhradně prodávajícímu.

Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 15 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

Článek 5

Jakost při převzetí

Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy: zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

Při doručování zboží přepravní společností je kupujícímu povinen překontrolovat stav zboží (zásilky) ihned při převzetí od přepravní společnosti (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabic) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky, nebo sepsat zápis o poškození nebo nekompletnosti zásilky s přepravcem. Případné poškození nebo nekompletnosti zásilky, která byla způsobena vinou přepravní společnosti je nutno řešit přímo s touto přepravní společností ihned při přebírání zásilky s předávající osobou přepravní společnosti. V případě pochybnosti o kompletnosti zásilky a její neporušenosti kontaktuje kupující před převzetím prodávajícího, který je povinen pomoci tuto situaci řešit. Pokud kupující převezme od přepravce zásilku zjevně poškozenou nebo nekompletní a stvrdí svým podpisem korektní předání, není možno reklamaci dodatečně uplatnit.

Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Takto vzniklé vady nelze reklamovat u prodávajícího.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Článek 6

Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí.

Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

Bude-li dodávka obsahovat vadné zboží, kupující je oprávněn buď žádat dodání náhradního zboží za vadné (výměnu zboží), odstranění vad na zboží opravou nebo přiměřenou slevu podle § 2106 až § 2110 Obč.. Z. Smluvní strany po dohodě vylučují užití ust. § 2106 odst. 1 písm. d) z.č.89/2012 Sb.ObčZ. Při prodeji kabelů (vodičů) není porušením povinnosti dodat kabely maximálně s přesností odchylky ± 1 % od deklarovaného množství. Zjištěné rozdíly v délce spadající do této tolerance nepodléhají množstevní reklamaci.

Článek 7

Náklady reklamace a řešení sporů

V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

V případě, že kupující oznámí prodávajícímu vady zboží a tyto nejsou následně potvrzeny (uznány), nahradí kupující prodávajícímu náklady vzniklé reklamačním řízením.

Článek 8

Spotřební materiál

Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (cartridge, toner, tisková hlava, lampa projektoru, baterie, napájecí AC adaptér,...), je jeho životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. Záruka se nevztahuje u spotřebního materiálu na jeho běžnou spotřebu.

Například u lampy projektoru jsou uváděny dvě záruky – v měsících a zároveň v počtu hodin svícení lampy. Pro úspěšnou reklamaci potenciální vady, musí být splněny obě tyto podmínky.

Článek 9

Smluvní záruka za jakost

Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.

Tento Reklamační řád společnosti KPE s.r.o je platný od 1.7.2015